BH Bulgaria Ltd.

Аутсорсинг на дейности в хотелиерството

За нас

BH Bulgaria е компания с богат опит в реализирането и управлението на туристически проекти, която предлага специализирани консултански услуги и решения по всички основни дейности в хотелиерството, като акцентът е поставен върху цялостния туристически продукт и управлението на неговото качество.
Нашите клиенти могат да се възползват от пълен бизнес цикъл от консултантски услуги при планиране на инвестиция или текущо изграждане на хотел, с които да се осигури постигането на оптимални показатели на възвращаемост. Експертният поглед и контролът върху цялостния инвестиционен процес от гледна точка на изграждането на хотелския продукт има за цел да спести непредвидени или извънредни разходи, както и да гарантира пълната реализация на инвеститорската концепция. Модулният принцип на предлаганите услуги предоставя възможност на клиентите ни да се концентрират върху онези области в своята дейност, в които са констатирали слабости или имат нужда от доразвиване, преструктуриране или обучение. Благодарение на качеството на налаганите туристическите продукти и услуги, както и утвърдените стандарти на работа и обслужване, BH Bulgaria  се е утвърдила като компания с позиции сред българските и чуждестранни туроператори и партньори. По дейности свързани с развитието и реализирането на част от възложенията на наши клиенти BH Bulgaria е изградила пълноценни партньорства с компании от световен мащаб.

Услуги

Аутсорсинг

В тази динамична среда на мултитаскинг хотелите търсят кадри, които имат разнообразни умения. За да могат да се постигнат по-добри резултати е необходимо да се заложи на специалисти във всяка една сфера от хотелиерския бизнес, което прави аутсорсинга изключително добра алтернатива.
Договор с нас за извършване на определени дейности би Ви донесъл редица ползи като по-добро качество на извършваната дейност, достъп до по-голям обем информация, оперативно ноу-хау, оптимизиран разход.
Чрез аутсорсинга получавате нашата експертиза значително по-ефективно и изгодно от колкото да наемете специалисти във всички отделни области. Нашите услуги са ключа към реализирането на по-добри резултати за Вашата организация.

Мениджмънт на хотели

Във времена на изострена конкуренция в хотелиерския бранш и предлагане изпреварващо търсенето, доброто управление на хотела е от решаващо значение за реализирането на адекватна възвращаемост от инвестицията. BH Bulgaria е Вашият стратегически партньор с визия за това, как да Ви изведем пред Вашите конкуренти и да Ви превърнем в лидери. Ние знаем, че вземането на решение за възлагането на управление на хотел не е лесна задача. Чрез философията си на работа, ние се поставяме винаги в защита на инвеститорския интерес. Екипът на BH Bulgaria ще Ви помогне да достигнете максимума от Вашия потенциал, чрез професионален подход в управлението на хотела и прилагането на собствена система за анализ и контрол на показателите за ефективност. Идентифицирайки критичните точки в дейността на хотела, ние ще предложим инструменти и решения, съобразени с последните тендеции и практики на добрия мениджмънт в бранша и ще Ви гарантираме постигането на поставените цели.

Лизинг на хотели ( наем )

Оперативният лизинг (наем) на хотелски активи дава възможност на инвеститора или собственика да реализира гарантирана доходност без да поема търговския риск на оперативната дейност и без да реализира разходи по управлението на актива. Дългосрочното професионално управление от страна на лизингополучател (наемател) с добър практически опит носи ползи като подобряване на пазарния имидж на хотела, увеличаване на стойността на хотелския актив, постигането на оптимална ефективност и доходност. Ние, в BH Bulgaria, имаме дългосрочна визия за управляваните от нас хотели, като залагаме на качеството на хотелския продукт и инвестираме в неговото устойчиво развитие.

Услуги

Аутсорсинг

Вие получавате

Ноу – хау и ресурси , Ефективост на разходите , Оптимизиране на работни процеси , Гъвкавост , Безплатен софтуер.

Възложения

ПРОДАЖБИ - Управление на дистрибуционни канали , Ценообразуване , Изготвяне на оферти , Сключване на договори.
РЕЗЕРВАЦИИ - Обработка на резервации , Работа с хотелски софтуер , Следене на заетости.
ФАКТУРИРАНЕ - Ваучериране , Следене на вземания.
БЮДЖЕТИРАНЕ И КОНТРОЛ - Създаване на оперативен бюджет , Система за оценка и контрол , Изготвяне на периодични оперативни отчети.
МАРКЕТИНГ - Изготвяне на маркетинг стратегия , Медия планиране , Планиране на разходите , Реализация на стратегии Изготвяне на корпоративни и рекламни материали.

Услуги

Мениджмънт на хотели

Вие получавате

Опeративна ефективност , Оптимизиране на заетостите , Професионален маркетинг , Управление на приходите.

Контракти - Договор за оперативен мениджмънт

Възложителят е собственик на недвижим имот (хотел) и желае да използва услугите и опита на Мениджъра във връзка с функционирането и оперативното управление на хотела. Възложтелят възлага, а Мениджърът приема да изпълнява цялостното управление на хотела от името и за сметка на Възложителят. Срокът на договора, ако между страните не бъде договорено друго, е 5 години с възможност за автоматично продължаване за следващи периоди от по 3 (три) години всеки. За своята дейност Мениджърът получава от Възложителя възнаграждение, формирано на база на постигнатите резултати.

Услуги

Лизинг на хотели (наем)

Вие получавате

Гарантирана доходност , Професионално управление , Нулев оперативен риск , Пазарно позициониране и имидж.

Контракт - Договор за оперативен лизинг (наем)

Чрез договор за оперативен лизинг (наем) на хотел, собственикът предоставя правото на временно и възмездно ползване на хотелския актив заедно с находящите се в него движими и недвижими вещи. Оперативната дейност се извършва изцяло от името на лизингополучателя (наемателя), който заплаща за своя сметка отделно от наемната цена и всички дължими за търговската му дейност в наетите имоти данъци (туристически данък) и такси, лицензионни и категоризационни такси и възнаграждения, възнаграждения и осигурителни плащания за наетия персонал и за външни услуги и др. Срокът на договора, ако между страните не бъде договорено друго, е 5 години с възможност за автоматично продължаване за следващи периоди от по 3 (три) години всеки.